CherryChapter ~ Algemene voorwaarden

Offerte aanvragen

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

 

 

 

ARTIKEL 1 DEFINITIES

 

1.1

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch).

 

1.2

CherryChapter: De eenmanszaak CherryChapter gevestigd te Yerseke.

 

1.3

Klant: Een meerderjarig handelingsbekwaam persoon die een overeenkomst heeft afgesloten met CherryChapter en heeft toegezegd op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden.

 

1.4

Website: www.cherrychapter.nl en alle andere websites die geregistreerd zijn onder de houder CherryChapter en/of de websites aangevraagd via CherryChapter.

 

1.5

Pakket: Met een pakket wordt bedoelt een hosting pakket zoals beschreven op de website van CherryChapter.

 

1.6

Diensten: Alle diensten die CherryChapter levert aan zijn klanten waaronder het aanvragen van domeinnamen, het ontwerpen, bouwen en uitbreiden van websites, het maken van foto’s voor de website, het hosten van de website en het maken van offertes.

 

1.7

SIDN: De Stichting Internet Domeinnaam Registratie.

 

 

 

ARTIKEL 2 Algemeen

 

2.1

CherryChapter is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 68981155 en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de belastingdienst onder het nummer NL002338833B61.

Tevens vind u deze gegevens ook terug op onze contact pagina.

 

2.2

Onze website en webshop zijn voorzien van een veilig SSL certificaat waardoor uw gegevens veilig bij ons blijven. Hierbij voldoen wij aan de wettelijke eisen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens. Bij elk misdrijf die gedaan zal worden op onze webshop zullen wij aangifte doen bij de politie.

 

2.3

Wij zijn verplicht u mede te delen dat wij gebruik maken van cookies, meer hierover en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens vind u terug op onze Privacy & AVG pagina

 

 

 

 ARTIKEL 3 HOSTING

 

3.1

CherryChapter is niet aansprakelijk voor het uitval of onbereikbaarheid van servers bij overmacht, alsmede bij storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden en dergelijke.

 

3.2

Het is een klant niet toegestaan de diensten of pakketten te gebruiken voor:

 

A. het illegaal verspreiden van auteursrechtelijk materiaal of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.

 

B. het verzenden van ongewenste e-mail (spam).

 

C. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen.

 

D. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen.

 

E. het verspreiden van computervirussen of vormen van spyware.

 

F. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of, een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (Cracken/Hacken).

 

G. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

 

3.3

Het is de klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde ruimte te verhuren of verkopen aan te derden.

 

3.4

CherryChapter is in onderstaande gevallen gerechtigd de website van de klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder de klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan CherryChapter alle schade ten gevolge van de overtreding door CherryChapter of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen niet worden geretourneerd, dan wel verrekend:

 

A. indien de klant het gestelde in de artikelen 3.2 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;

 

B. indien (een onderdeel) van de site van de klant oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het “down” gaan of onbereikbaar worden van een server van CherryChapter;

 

C. indien blijkt dat de klant met opzet valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;

 

D. indien blijkt dat de klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is ingegaan;

 

 

 

ARTIKEL 4 WEBDESIGN EN DEVELOPMENT

 

4.1

CherryChapter zal standaard een link plaatsen op de gemaakte website die naar de website van CherryChapter verwijst. Indien de klant deze link liever niet heeft kan deze door CherryChapter kosteloos worden verwijderd.

 

4.2

CherryChapter is tot aan de volledige betaling van de factuur voor het webdesign eigenaar van de gemaakte producten. Bij betaling zullen automatisch de eigendomsrechten naar de klant gaan.

 

4.3

CherryChapter behoudt te allen tijde het eigendomsrecht op de gemaakte techniek. Mocht de klant dit willen aanpassen dient de klant dit in overleg met CherryChapter te doen.

 

4.4

De klant is zelf verantwoordelijk voor het leveren van foto’s, teksten en/of ander materiaal tenzij anders afgesproken. Wanneer dit te laat geleverd wordt, is CherryChapter niet aansprakelijk voor vertraging.

 

4.5

CherryChapter kan niet garanderen dat de site van de klant bovenaan komt te staan in Google, dit is afhankelijk van Google haar zoekalgoritme. Ook is CherryChapter niet aansprakelijk wanneer de site niet gevonden wordt op algemene veel gebruikte woorden.

 

4.6

De klant heeft het recht zelf een lijst met kernwoorden samen te stellen. CherryChapter is in dit geval niet aansprakelijk voor het resultaat met betrekking tot zoekmachine optimalisatie.

 

4.7

Wijzigingen in de vindbaarheid zullen door de veranderlijke algoritmes van Google altijd blijven schommelen. CherryChapter is niet aansprakelijk voor de resultaten die zoekmachines tonen.

 

4.8

Bij het offline halen van de diensten om redenen genoemd in artikel 3.4 is de klant zelf verantwoordelijk voor de dalingen in zoekmachines en kan CherryChapter hier niet op aanspreken.

 

 

 

 

ARTIKEL 5 PRIJZEN, FACTURATIE EN BETALINGEN

 

5.1

Alle door CherryChapter genoemde prijzen gelden in Euro’s tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven.

 

5.2

Alle door CherryChapter genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.

 

5.3

CherryChapter is ten alle tijden gerechtigd zijn prijzen en tarieven te wijzigen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan twee (2) maanden na aankondiging daarvan in.

 

5.4

De betalingsverplichting van de klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van de diensten van CherryChapter.

 

5.5

De klant dient de facturen van CherryChapter te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen.

 

5.6

Indien de klant enige factuur van CherryChapter niet binnen de betalingstermijn voldoet, volgen er twee (2) herinneringen. Mocht dit niet baten dan volgt er 1 maal een aanmaning met een betalingstermijn van veertien (14) dagen. Vanaf het moment dat deze laatste periode is verstreken, is de klant van rechtswege verzuimd, en zijn wij genoodzaakt dit uit te besteden aan een incassobureau met de genodigde incassokosten nadien.

 

5.7

Wanneer een klant een dienst van CherryChapter wil beëindigen is dit uiterlijk mogelijk 1 maand voordat het contract verlengd wordt.

 

 

 

 

ARTIKEL 6 PERSOONSGEGEVENS EN TEKSTEN

 

6.1

De klant geeft met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

 

6.2

CherryChapter zal deze persoonsgegevens nooit zonder toestemming van de klant aan derden verstrekken.

 

6.3

CherryChapter behoudt zicht het recht voor wijzigingen in de algemene voorwaarden te maken. Deze zullen 1 maand na bekendmaking gelden.

 

6.4

CherryChapter kan niet aansprakelijk gesteld worden op typ- en/of spellingfouten in teksten van CherryChapter zelf, de klant of andere bronnen.

 

 

 

ARTIKEL 7 BEDENKTIJD

 

7.1

U heeft 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, kunt u uw probleem duidelijk omschrijven en kunnen wij u niet verder helpen, dan kunt u het product aan ons retourneren, zonder dat u het product zelf hoeft te betalen.

U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. Indien u al een betaling heeft gedaan ontvangt u het betaalde bedrag op uw rekening.

 

7.2

Producten die aan ons geretourneerd worden dienen voorzien te zijn van de originele verpakking en of verzegeling.

 

 

 

 

ARTIKEL 8 DE OVEREENKOMST

 

8.1

De overeenkomst tussen onze webwinkel en de klant is definitief wanneer de klant aangegeven heeft akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en wij de betaling hebben ontvangen.

Nadat de betaling is ontvangen en het product is verzonden geldt de bedenktermijn. Na de bedenktermijn is de klant eigenaar geworden van het product.

 

8.2

De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, doormiddel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan van de algemene voorwaarden.

 

8.3

Nadat u tot aankoop bent over gegaan ontvangt u van ons een bevestiging per mail van uw aankoop. Daarin staat het product dat u heeft gekocht, wat het u kost, en waar u met eventuele klachten of opmerkingen terecht kunt.

 

8.4

Wij zijn verplicht het artikel binnen 30 dagen aan u te leveren, mocht dit product door onvoorzienbare omstandigheden niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan op de hoogte stellen. Heeft u aangegeven dat een vervangend artikel ook een optie is, dan zullen wij u een product leveren die het dichtst in de buurt komt van de oorspronkelijke aankoop.

 

 

 

ARTIKEL 9 KLACHTEN EN GARANTIE

 

9.1

Klachten over de levering dienen in eerste instantie telefonisch aan ons gemeld te worden.

Onze medewerkers staan u graag te woord. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorger contact opnemen over de levering van het product. Uiteraard doen onze bezorgers hun uiterste best om het product onbeschadigd bij u thuis af te leveren.

 

9.2

Klachten over het product zelf dienen aan ons gemeld te worden via onze klantenservice.

Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Wij zullen contact opnemen met de fabrikant of groothandel en zullen hierin voor u bemiddelen als tussenpersoon.

 

9.3

Op elk product dat wij leveren is een garantie van toepassing. Hoelang de garantie duurt is geheel afhankelijk van het product. Op de meeste producten is een garantie van 3 maanden. Indien u bij een van onze producten een gebrek of defect ontdekt heeft verzoeken wij u dit binnen 48 uur na levering melding van te doen bij ons.